महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, दाङ

B.Ed(Four Years) Population Major and Minor Viva