महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, दाङ

List of subjects and code for B.Ed