महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, दाङ

उच्च शिक्षामा बिज्ञान, व्यबस्थापन, मानबिकी, शिक्षा क्षेत्रमा सिपयुक्त दक्ष जनसक्ती उत्पादन ।